22 November 2008

Guru Ugi Namung Manungsa

Nalika kula ningali pawartos wonten ing salah satunggaling televisi swasta 3 dinten kepengker, dipun wartosaken bilih wonten ing daerah Tapanuli, wonten salah satunggaling guru SD, sebat mawon asmanipun pak Dongkrak (mboten asma aslinipun), tumindak nerak paugeran, ngrudaparipeksa siswinipun. Tumindak punika dipun lampahi wongsal-wangsul, lan ingkang nggegirisi malih, tumindak punika dipun pirsani dhening kanca-kanca siswi wau wonten ing ngajeng kelas. Kanthi pangancam menawi siswi-siswi ingkang sampun dipun rudaparipeksa matur kalihan sinten kemawon, tiyang sepuh, guru punapa pulisi, temtu siswi wau badhe pun ukum dening pak Dongkrak. Rumaos dipun ancam, lare alit temtu kemawon mboten wantun matur sinten kemawon. Ananging, nyimpen endog bosok mesti kemawon mambu. Tiyang sepuhipun ingkang mangertosi wontening keanehan ingkang dipun alami dening putrinipun, nyuwun pirsa kalihan kanca-kancanipun sak kelas. Saking mriku, tumindakipun pak Dongkrak kawiyak. Mboten nengga gantos dinten, tiyang sepuh korban lapur dateng kantor pulisi. Pak pulisi inggal tumindak, nanging, pak Dongkrak kados sampun mangertos menawi wadinipun sampun kawiyak, pramila piyambakipun mlajar tinggal glanggang colong playu.
Ingkang ndadosaken raos mboten sekeca wonten ing manah kula inggih punika irah-irahan pawartos "Bobroknya pendidikan di Indonesai". Kados sampun mboten wonten malih guru ing Indonesia punika ingkang sae. Pancen wonten guru ingkang mboten sae rumindakipun, nanging cacahipun temtu mboten kathah. Napa malih menawi dipun prosentase antawisipun guru ingkang awon kalihan sedaya guru sak Indonesia, mesthi namung sekedhik tinimbang pejabat ingkang tumindak nyimpang kalihan sedasya pejabat sak Indonesia.
Pancen saged dipun arani apes dados guru punika, miturut kerata basa, guru punika digugu lan ditiru. Nanging kedah dipun enget ugi, guru nggih manungsa sawantah, ingkang kedunungan salah. Dados ampun digebyah uyah, menawi wonten guru ingkang salah, nyimpang, bobrok lsp, sedaya guru, cethanipun malih pendidikan wonten ing Indonesia punika bobrok.
Kagem bapak lan ibu guru, nderek mangayubagya dinten guru tahun 2008. nuwun.

3 Comments:

Anonymous Anonim said...

mesakke temen nasib panjenengan pak...

Sabtu, 22 November, 2008 
Blogger jualalan gambar vector dan foto said...

tulisanya keren.... tapi saya mau menawarkan aneka macam jasa jual beli gambar vector dan juga foto yang bisa di beli di www.istockphoto.com

kami melayani jasa pembelian dari site tsb..
kunjungi web kami
http://gambarvectorku.blogspot.com/

kami akan bantu membelikan aneka macam gambar vector maupun foto dengan harga murah...
makasih

Sabtu, 14 November, 2009 
Blogger Djoko Sableng 212 said...

nderek ngraos prihatin...

Guru menika kedahipun saged 'diGUgu lan ditiRU', mboten malah 'digugu merga saru....'

Jumat, 08 Januari, 2010 

Posting Komentar

Links to this post:

Buat sebuah Link

<< Home


Your Ad Here