12 Oktober 2010

Carefree Arizona real estate

Owning or renting a house in the cool and comfortable area is the dream of every person. Home is a hangout place for the whole family, also take shelter from the heat, rain, snow and wind.
Carefree Arizona real estate is one option for you. Carefree Arizona real estate provides a home for purchase or lease. Various kinds of homes available for you. Strategic location, easy accommodation , and adequate public facilities.
Immediately ordering before run out. You will not regret investing your money buying or leasing a home in Carefree Arizona real estate.

Label:

04 Agustus 2010

Siyam

Sampun sakwetawis dangu, kula mboten nyerat wonten blog punika. Pakaryan ingkang sampun dados tanggel jawab kula, mboten tega menawi kula tilar namung kagem ngopeni blog punika. Badhe pados wekdal, nyempil-nyempil wekdal, kok nggih dereng wonten ingkang pas. Pungkasanipun lha nggih kados punika, blog mboten kopen ngantos pinten-pinten wekdal.

Wekdal punika, kula peksa nyerat, mboh mangkih kados pundi uninipun, ingkang wigati wonten seratan enggal, supados mboten ketingal menawi ingkang nggadahi blog punika sampun tinggal glanggang colong playu. Sakmangkih menawi dangu mboten ditingali, jarene tiyang sepuh mangkih saged dinggeni gendruwo, hiiiiii ......

Kleresan menika nyedaki wulan siyam utawi Romadhon, kula ngilingaken mliginipun kagem kula piyambak, supados enggal enggal ngawontenaken persiyapan. Sanajan siyam Romadhon punika rutinitas ingkang kedah dipun lampahi saben tahun. Menawi saged nggih kuwalitasipun dipun tingkataken, sampun ngantos kuwalitas siyam tahun punika sami utawi malah langkung awon tinimbang siyam tahun kepengker.

Menawi namung nyegah napsu dhahar, ngunjuk utawi kempal kalihan garwa menika kula kinten mboten awrat. Langkung entheng tinimbang nalika nglampahi siyam sunah kados siyam Senen Kemis utawi siyam sanesipun. Sebab, kathah tiyang wonten ing wulan Romadhon sareng sareng ngalmpahi siyam. Nanging, nyegah napsu sanes kados srei, dengki, ngglendhengi awone tiyang, ingkang tuwuh saking sakjeroning ati, ngantos kawedal wontening lathi menika sing uangelipun mboten memper. Pramila leres ngendikanipun kanjeng Nabi, menawi siyam menika ganjarene kados nderek perang mbelani agama utawi negara.

Mugi-mugi siyam tahun menika, kula lan panjenengan saged nglampahi kanthi sae, lan sak sampunipun wulan Romadhon saged wangsul malih dados tiyang enggal ingkang langkung sae, amin.

15 Desember 2009

Ngeblog dulu, Baru Tanya Manfaatnya

    Nyuwun sewu bilih irah-irahanipun mboten mawi boso Jawi, paling mboten kersane irah-irahan punika saged dipun waos dhening masyarakat Indonesia saking Sabang dumugi Merauke. Kula nekad nderek sayemboro ingkang dipun wontenaken dhening mas Yayat, sanadyan ngagem basa Jawi. Sebab wonten persyaratan peserta lomba mboten nyebataken menawi postingan kedah ngagem basa Indonesia.

clip_image002

    Masalah manfaat ngeblog, kathah tiyang ingkang nangletaken manfaatipun rumiyen. Menawi manfaatipun kirang sreg lan mboten mranani ing penggalihipun, lajeng nggeblas tinggal glanggang colong playu mboten sios ngeblog. Sebagian tiyang taksih ngukur samubarang saking manfaatipun secara finansial. Menawi wonten opahanipun ingkang awujud dolar utawi arta, nembe semangat, nanging menawi mboten, lha nggih mangkih rumiyen utawi wasalam kemawon. Sanajan blog punika nggih saged kagem pados arto, nanging menawi tujuan awalipun mekaten, biasanipun mesthi gelo, sebab supados blog menika saged ngasilaken, betah wekdal ingkang dangu.

    Sejatosipun, manfaat ngeblog punika saged dipun raosaken menawi sampun nyemplung ndamel blog, lan sesambetan kaliyan blogger-blogger sanesipun. Sansaya dangu, sansaya mbalung sungsum kanikmatan lan saged dipun raosaken manfaatipun ngeblog punika. Dhene manfaat ngeblog punika antawisipun:

  1. Nambah sedulur, sanajan tebih, dereng nate pirsa praupanipun, tetep kemawon kraos rumaket.
  2. Nambah ngelmu, kanthi ngeblog, purun mboten purun kedah sinau supados blogipun pantes kapacak wonten internet. Mulai sinau ngothak athik template, ngowahi kode HTML lan sakpanunggalanipun.
  3. nambah sangu, nha, menika biasanipun ingkang dipun uber dhening calon blogger. Nanging perlu dipun mangertosi dene sangu punika saged kagayuh kanthi perjuangan ingkang dangu. Kanthi masang pariwara, damel blog review lan sanes-sanesipun
  4. lan sak sanes-sanesipun.

    Wonten mriki perlu kula garis bawahi malih bilih manfaat ngeblog menika saged dipun raosaken menawi sampun damel blog, lajeng sesambetan lan mertamu wonten blogipun kadang sanes. Dados, menawi kepingin mangertosi manfaatipun ngeblog, nggih kedah damel blog rumiyen.

22 November 2008

Guru Ugi Namung Manungsa

Nalika kula ningali pawartos wonten ing salah satunggaling televisi swasta 3 dinten kepengker, dipun wartosaken bilih wonten ing daerah Tapanuli, wonten salah satunggaling guru SD, sebat mawon asmanipun pak Dongkrak (mboten asma aslinipun), tumindak nerak paugeran, ngrudaparipeksa siswinipun. Tumindak punika dipun lampahi wongsal-wangsul, lan ingkang nggegirisi malih, tumindak punika dipun pirsani dhening kanca-kanca siswi wau wonten ing ngajeng kelas. Kanthi pangancam menawi siswi-siswi ingkang sampun dipun rudaparipeksa matur kalihan sinten kemawon, tiyang sepuh, guru punapa pulisi, temtu siswi wau badhe pun ukum dening pak Dongkrak. Rumaos dipun ancam, lare alit temtu kemawon mboten wantun matur sinten kemawon. Ananging, nyimpen endog bosok mesti kemawon mambu. Tiyang sepuhipun ingkang mangertosi wontening keanehan ingkang dipun alami dening putrinipun, nyuwun pirsa kalihan kanca-kancanipun sak kelas. Saking mriku, tumindakipun pak Dongkrak kawiyak. Mboten nengga gantos dinten, tiyang sepuh korban lapur dateng kantor pulisi. Pak pulisi inggal tumindak, nanging, pak Dongkrak kados sampun mangertos menawi wadinipun sampun kawiyak, pramila piyambakipun mlajar tinggal glanggang colong playu.
Ingkang ndadosaken raos mboten sekeca wonten ing manah kula inggih punika irah-irahan pawartos "Bobroknya pendidikan di Indonesai". Kados sampun mboten wonten malih guru ing Indonesia punika ingkang sae. Pancen wonten guru ingkang mboten sae rumindakipun, nanging cacahipun temtu mboten kathah. Napa malih menawi dipun prosentase antawisipun guru ingkang awon kalihan sedaya guru sak Indonesia, mesthi namung sekedhik tinimbang pejabat ingkang tumindak nyimpang kalihan sedasya pejabat sak Indonesia.
Pancen saged dipun arani apes dados guru punika, miturut kerata basa, guru punika digugu lan ditiru. Nanging kedah dipun enget ugi, guru nggih manungsa sawantah, ingkang kedunungan salah. Dados ampun digebyah uyah, menawi wonten guru ingkang salah, nyimpang, bobrok lsp, sedaya guru, cethanipun malih pendidikan wonten ing Indonesia punika bobrok.
Kagem bapak lan ibu guru, nderek mangayubagya dinten guru tahun 2008. nuwun.

09 Agustus 2008

Filem Action


Sinten ingkang mboten remen ningali filem. Para wanita remen filem jinis drama, crita ingkang saged damel luh lumeber, lan crita crita sanes ingkang tebih saking sifat kekerasan. Pancen sifating wanita punika sarwa alus lan lembut sanajan sanes lelembut.

Dene sipating pria punika umumipun (mboten sedaya) kasar lan keras (ingkang dipun remeni wanita nggih perangan ingkang keras punika). Sipat punika ugi nyebabaken filem ingkang dipun remeni piyayi kakung filem jinis action, ingkang kathah nggambaraken kepruk-keprukan, jotos-jotosan, bedhil-bedhilan, wutahing ludira, tatu arang kranjang lan sakpanunggalanipun. Filem-filem action wonten ingkang saking lebet negeri, barat (umumipun hollywood), mandarin lan bollywood.

Filem-filem action lokal menawi dipun pirsani, kirang sanget mutunipun. benten kalihan filem action saking njawi negeri. Mliginipun filem saking hollywood, mutunipun sae sanget. Ingkang nonton mesthi rumaos marem. Sedaya ingkang dipun gambaraken kados nyata lan kedadosanipun kados mboten dipun damel. Pancen wragat ingkang dipun dalaken kagem paraga pengganti (stuntman), spesial effek, swara lsp kathah sanget,pramila hasilipun nggih sae. Benten kalihan filem action lokal ingkang wragatipun cupet, hasilipun nggih temtu kemawon sakmadya.

Filem-filem action sakmenika kanthi gampil dipun tingali wonten ing TV lan kaset VCD. Filem jenis punika ugi saged dipun tingali dhening lare-lare alit. Lare-lare punika dereng saged mbentenaken antawisipun kedadean saestu punapa namung apus-apus. Tiyang sepuh kedah tansah ngrencangi putra-putranipun nalika ningali filem mliginipun jenis action. Putra jaler kula semanten ugi, remen sanget ningali filem action.

Saking sak kathahe filem action, kula piyambak paling remen kalihan filem-filemipun Jacky Chan. Amargi filem-filemipun Jacky Chan menika biasanipun tebih saking unsur pornografi. Sanesipun, wonten ing perangan akhir filem, mesthi dipun tingalaken kedadosan nalika mundhut gambar. Umpaminipun nalika olah tandhing, ingkang kadosipun tananan, nanging nalika wonten ingkang klentu, para paraga wau sami-sami gumujeng. Benten sanget kalihan wonten filemipun. Perangan punika mbiyantu sanget paring pangertosan kagem putra kula, bilih sedaya kedadosan ing filem punika namung apus-apus. Saktemenipun tiyang ingkang sami padudon lan kerengan punika rencang sae, mboten mengsahan kados wonten ing filemipun.


Kapan filem-filem sanes niru filem-filemipun Jacky Chan, kagem mbiyantu tiyang sepuh paring pangertosan putra-putranipun ingkang dereng saged mbentenaken nyata utawi namung apus-apus.

Your Ad Here